Контакт и локација

Рафаела 1

ул. Моша Пијаде 45

тел.: 031 428 121

Рафаела 2

Локалитет Спортска Сала

тел.: 031 550 692

E-mail:

info@rafaela.com.mk